Z HISTORIE ŠKOLY V BYSTRÉM
OD NEJSTARŠÍCH DOB PO SOUČASNOST

PaedDr. Zdeněk Mrkos


Počátky bysterského školství
1903-1904 Měšťanská škola
První světová válka
První republika
Druhá světová válka
Poválečná obnova
1953 Školská reforma
1969-1970 Generální oprava budovy
Výstavba "pavilónu"
Změny po roce 1989
Partnerská města
90.výročí otevření školní budovy
1996 nový vzdělávací program
Současnost
Přehled ředitelů školy

O první škole v Bystrém nenacházíme téměř žádné doklady. Usuzuje se, že její počátky byly dosti svízelné a že sahají do 11. století. V zápisu městských knih z roku 1457 se o bysterské škole dozvídáme, že byla dřevěná a byla vystavěna na místě původní školy na náměstí(v místě dnešní staré školy). Koncem 16. století byla však již ve velmi zuboženém stavu, proto bylo rozhodnuto o stavbě školy nové.

Osud této dřevěné školy byl obdobný jako předchozí - budova zchátrala, a proto v těsné blízkosti kostela (v místě dnešní městské knihovny) vyrostla roku 1767 škola nová. Počet žáků školy se zvyšoval, proto se opět začalo uvažovat o stavbě nové školy. Byla postavena na místě, kde stála kostnice, ale kde již dříve škola stávala. Stavba této školní budovy (později označována jako stará škola) byla dokončena v roce 1828.

stskola.JPG(25 kb)
Stará škola (budova vlevo) - Pohled z roku 1915

Od roku 1881 byla tehdy čtyřtřídní škola označena názvem „Národní škola“ a chodili do ní společně chlapci i děvčata. V roce 1889 byla mládež rozdělena podle pohlaví, chlapci a děvčata se vzdělávali zvlášť. Od roku 1890 nesla škola název Obecná škola.


Na přelomu 19. a 20. století probíhá v Bystrém hospodářský a společenský rozvoj. V podnětném prostředí začaly stále více sílit hlasy po zřízení měšťanské školy. Byla povolena výnosem zemské školní rady ze dne 4.7. 1903, otevřena byla 16.9. 1903 slavnými službami božími.

Se stavbou nové školní budovy se začalo v polovině září roku 1903, dne 18. listopadu 1904 proběhla kolaudace školy. Majestátní budova se stala ozdobou města na jeho jihovýchodním okraji.

stskola.JPG(25 kb)
pohl08r.JPG(26 kb)
Pohled na Bystré s měšťanskou školou
Pohled z roku 1908 zaslaný tehdejším ředitelem p. Václavem Batíkem

V roce 1910 vyhotovil a škole věnoval pamětní desku sochař Antonín Pruška, profesor v Mnichově. Deska byla umístěna při vstupu do budovy v levém výklenku ve vestibulu. Text zní:
„ Za panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I., když byl purkmistrem Hynek Macků, vystavěna byla tato budova.“ Po skončení I. světové války a rozpadu rakousko-uherské monarchie se rušily veškeré pomníky spojené s Habsburky.

I tato pamětní deska byla odklizena. Objevena byla v 70. letech 20. století ve sklepních prostorách školy pod uhlím. V roce 1992 se vrátila na své původní místo.

stskola.JPG(25 kb)
Pamětní deska z roku 1910

Ve škol. roce 1904/05 byl vydán Ministerstvem kultu a vyučování nový školní řád vyučovací, na jehož základě byly povoleny dvouměsíční prázdniny.Počátkem roku 1905 bylo zřízena lidová knihovna při měšťanské škole. V  roce 1908 bylo povoleno v nové školní budově zřízení dívčí měšťanské školy s 50 žákyněmi. Řízení dívčí školy bylo spojeno s chlapeckou školou měšťanskou.

Během války vyvrcholilo osvobozenecké hnutí českého a slovenského národa, proto byl s velkou radostí uvítán 28. říjen 1918. Stal se jedním z nejvýznamnějších dnů Čechů a Slováků.

Základní úkol, který bylo nutno řešit, byl následující: vybudovat školství mladého státu na nových, národních a demokratických principech.

Ve školním roce 1923/24 dochází k oddělení měšťanské školy dívčí od měšťanské školy chlapecké. V roce 1929 se obě školy opět spojují pod  jedno vedení.

stskola.JPG(25 kb)
Pohled na Bystré s měšťanskou školou a Masarykovou alejí
Pohled z období první republiky

V roce 1928 byla na budově staré školy z roku 1828 odhalena pamětní deska bývalému řediteli školy J. V. Kryšpínovi, který zde působil v letech 1868 – 1908. Pamětní desku věnoval Klub rodáků města Bystrého v Praze.

Hrůz a útrap 2. světové války nebylo ušetřeno ani Bystré a místní škola. Od počátku školního roku 1941/42 byly měšťanské školy chlapecká i dívčí reorganizovány a nazvány školami hlavními. Hlavní škola je čtyřtřídní, navazuje na 4. ročník školy obecné. Do 1. ročníku školy hlavní bylo přijato jako do školy výběrové 40% žactva 4. postupného ročníku školy obecné.

Dne 8. května 1943 vysílal pražský rozhlas relaci o Bystrém, žákům byl umožněn poslech ve školní budově.

Dne 1. května 1945 se dostavili do školy v Bystrém ubytovatelé německého vojska a požadovali, aby škola byla dána k dispozici. V budově byly umístěny zbytky německého vojska, které opustily Bystré 8. května 1945. Den osvobození a kapitulace – 8. květen – byl oslaven jen vyvěšením praporů. Byl ve znamení průjezdu četných vojenských jednotek. Město žilo ve strachu, protože se nad ním vznášela výhrůžka majora pancéřové jednotky, že při nejmenším projevu neklidu dá město vypálit a vyvraždit.

Slavné osvobození v roce 1945 přineslo naděje na obnovu předválečné školy.Ve výuce byly uskutečněny podstatné změny. Přestala se učit povinně němčina a začalo se učit podle osnov z roku 1932. Třídy byly vyzdobeny portréty Masaryka, Beneše a Stalina.

Zmizely německé nápisy, do knihovny se vracely české knihy. V prosinci 1945 došlo také k odloučení správy školy obecné od měšťanské. Dne 15. září 1946 bylo ve škole ustanoveno rodičovské sdružení.

Stopy na budově školy, které po sobě zanechalo více jak čtyřicetileté užívání a válka, bylo nutno co nejrychleji odstranit. V letech 1946 – 47 byla zahájena rozsáhlá generální oprava školní budovy s přispěním státních finančních prostředků. Učitelé i místní občané se pustili s velkou chutí do práce. Byly vyměněny staré podlahy a okna, provedena oprava fasády a její nátěr, opraveny byly parapety, římsy, žlaby, krytina, schody na dvůr. Postupně se vymalovala celá škola, opravily se lavice a stoly.


1946.JPG(11 kb)
Oprava školy v r. 1946

Končí krátké období poválečné demokracie a začíná období budování socialismu pod vedením komunistické strany. Ideologií se stává marxismus-leninismus a v jeho duchu se začíná formovat i výchovně vzdělávací program ve státě. Školský zákon z dubna 1948 stanovil, že základní obecné vzdělání je pro veškerou mládež jednotné, obecně povinné a bezplatné. Současně prodloužil povinnost školní docházky z osmi na devět let. Podle tohoto zákona byla zřízena škola národní (5letá škola 1. stupně), škola střední (4letá škola 2. stupně).

Podle nového školského zákona z roku 1953 zanikly v Bystrém obě měšťanské školy, chlapecká i dívčí, zřízena byla osmiletá střední škola Z měšťanky se stal druhý stupeň a studia byla ukončována závěrečnými zkouškami, tzv. malou maturitou., která se skládala z písemné a ústní části. Od těchto zkoušek bylo upuštěno v školním roce 1958/59. Zákonem z roku 1953 byla také stanovena funkce zástupce ředitele školy.

Základním rysem školského zákona z roku 1953 byla maximální snaha přiblížit se v organizaci i celkovém pojetí školy sovětskému vzoru, realizovat v našich podmínkách vše, co bylo označeno za sovětské zkušenosti. Dne 1.5. 1950 byla ve škole založena pionýrská organizace s 9 zakládajícími členy, do konce školního roku složilo pionýrský slib 56 pionýrů. V roce 1950 byla provedena ve školní budově výměna elektroinstalace.

V červnu 1962 bylo definitivně rozhodnuto o přístavbě školy v zahradě za hlavní školní budovou. Kolaudace nové stavby proběhla 31.7. 1963.

1962.JPG(16 kb)
Nově postavený pavilon - r. 1963

Dvacet let „budování socialismu“ přináší mnohá vystřízlivění a touhu po reformě společnosti. Rok 1968 přinesl mnoho nadějí a změn i do školství.

Nový školní rok začal v napjatém ovzduší. Život v následujících letech byl opět zpolitizován – nastalo období tzv. „normalizace“. Probíhající konsolidace zasáhla nepříznivě do životů dětí a celých rodin. Učitelé absolvovali pohovory o své politické způsobilosti, museli navštěvovat nová politická školení…

Od 1. 9. 1968 byl zaveden na všech školách pětidenní vyučovací týden s volnými sobotami. V letech 1969 – 1970 probíhá generální oprava školní budovy (výměna střešní krytiny, klempířské práce, nové omítky hlavní budovy). V 60. letech je ve škole zřízena první odborná učebna – pracovna fyziky.

V červenci 1972 byla zahájena nástavba pavilonu školy. V roce 1975 se uskutečňuje rekonstrukce elektroinstalace hlavní školní budovy.

1974.JPG(15 kb)
Nástavba 2.patra pavilonu - rok 1974

Rozsáhlá reforma školství se realizovala na podkladu dokumentu ústředního výboru KSČ Další rozvoj výchovně vzdělávací soustavy z července 1973. 1.9. 1976 tedy začala v prvních ročnících výuka podle nové koncepce. Pro veřejnost se změnila na výuku množin. Povinná školní docházka byla rozšířena na deset let ( 8 let v základní škole a 2 roky na vyšším stupni škol a učebních oborů). Změnily se osnovy, obsáhlé a náročné učebnice byly zahlceny podrobnostmi. Škola byla přetížena, ztrácel se žák.Na vnitřní život škol měla vliv organizace Komunistické strany Československa a Revolučního odborového hnutí.

Ve škol. roce 1977/78 bylo zahájeno budování expozice pod názvem Naše městečko od svého založení. Na ni navazuje Síň tradic v 1. poschodí školy z roku 1980. Škola se podílela na přípravě kulturních vystoupení v Bystrém. V roce 1979 byl uspořádán slavnostní večer k 75. výročí založení bysterské školy, byl vydán almanach školy. V roce1982 je zahájena výstavba kotelny a nové školní jídelny, v roce 1983 se buduje ústřední topení v hlavní budově a pavilonu školy, dochází k položení asfaltového povrchu ve školním dvoře a zbudování šaten pro žáky 2. stupně školy.

1985-1.JPG(13 kb)1985-2.JPG(13 kb)
Školní jídelna obrázky z r.1985

Ve školním roce 1987/88 byly provedeny úpravy v bytě školníka (snížen strop v kuchyni a vyměněny hlavní vchodové dveře). Ve dvou třídách jsou položeny parketové podlahy. V listopadu 1989 je zahájena výroba nových oken pro hlavní budovu.

17. listopad 1989 znamenal v celé naší společnosti, tedy i ve školství, začátek převratných změn.Následně se změnily osnovy, byla rozšířena povinná výuka cizích jazyků. Ustoupilo se od osnov „nové koncepce“. Učitelům byl dán prostor, aby mohli svobodně a kvalitně učit, aby se mohli rovně postavit před žáky a říkat jim pravdu, za kterou stojí a pro kterou nebudou pronásledováni.

Novelou školského zákona z roku 1990 se zavádí povinná devítiletá školní docházka (s možností přechodu z 8. do 9. ročníku) a osmiletá gymnázia. Ověřuje se vnější diferenciace žáků v ročnících dle prospěchu. Začíná výuka angličtiny a němčiny. V hlavní budově dochází k výměně všech oken (1991), střešní krytiny (1992), výměně plechových součástí budovy a zhotovení nových vnějších omítek u hlavní budovy. V pavilonu školy probíhá v roce 1992 rekonstrukce elektroinstalace. Ve škol. roce 1992/93 byla vybudována počítačová učebna v pavilonu školy.

1993.JPG(17 kb)
Počítačová učebna v pavilonu- rok 1993
1994.JPG(13 kb)
Počítačová učebna v pavilonu- rok 1994

Pokračuje se zhotovením nových podlah v některých učebnách hlavní budovy anátěry všech vnitřních dveří v hlavní budově i pavilonu školy. Do učeben se pořizují elektrická svinovací plátna a audiovizuální didaktická technika, pro potřeby učitelů kopírka, ozvučuje se tělocvična, instaluje se brána k uzavření školního areálu. Realizuje se pitný režim pro žáky školy.

Na základě uzavřené partnerské smlouvy mezi městy Bystré,Brütten (Švýcarsko) a Hohenems (Rakousko) se usiluje o navázání spolupráce s tamějšími školami. Při výuce německého jazyka nejprve pomáhá švýcarský student. Následuje vzájemná výměna bysterských učitelů s učiteli ze Švýcarska. Později dochází k týdenním výměnným pobytům našich školních dětí s rakouskými vrstevníky z města Hohenems.

Oslavy 90. výročí otevření školní budovy proběhly v květnu 1994, k tomuto výročí byl vydán almanach školy. Každoročně je pro bysterskou veřejnost připravován program Vánoční koledya poezie v podání žáků základní školy. Rozvíjí se spolupráce s Ústavemsociální péče v Bystrém, probíhají olympijské dny pro školní děti a mládež. Škola pokračuje v pořádání školních akademií, střídavě se nacvičuje školní divadlo a recitační pásmo, připravuje se vystoupení ke Dni matek.

Od škol. roku 1996/97 se v bysterské základní škole učí podle nového vzdělávacího programu Základní škola. V tomto školním roce jdou opět po 20 letech povinně žáci 8. ročníku do 9. ročníku ZŠ,5. ročník je opět přiřazen k 1. stupni. Tato změna vychází z novely školského zákona z roku 1990. Dochází k nárůstu počtu žáků z 282 žáků na 329 žáků. V roce 1998 se kotelna na tuhá paliva přebudovává v kotelnu plynovou. Výuka se začíná věnovat ekologické výchově.V témže roce se v prostorách školy za účasti dětí, pěveckého sboru školy i učitelů natáčejí scény pro film režiséra Vojtěcha JasnéhoNávrat ztraceného ráje.

1997.JPG(14 kb)
V.Jasný v bysterské škole

Pozornost je věnována prevenci před drogami ( realizuje se peer-lektorská činnost ) a sociálně patologickými jevy ( šikana, rasismus, xenofobie ). V rámci protidrogových projektů škola získává nemalé finanční prostředky. Péče je věnována dětem talentovaným i dětem s vývojovými učebními poruchami, využívá se slovní hodnocení žáka s poruchami učení, škola předkládá žákům zdarma širokou nabídku zájmových kroužků.

V  roce 1999 (v rámci programu Cultural Village of Europe ) se  delegace města a členové dramatického souboru školy zúčastnili přátelské návštěvy v holandském městě Vijk am Zee. O dva roky později pak mládež vystupovala se stejným programem v Itálii.

Rekonstrukce tělocvičny probíhala koncem školního roku a o prázdninách v roce 2000, v témže roce bylo dokončeno minihřiště u pavilonu školy. V hlavní budově školy byla zřízena počítačová učebna s 12 pracovišti s připojením na internet. Z finančních prostředků SRPDŠ bylo pořízeno v roce 2002 relaxační zařízení pro žáky 1. stupně a děti školní družiny.

K 1.1. 2001 vstoupila škola do právní subjektivity. Učitelé školy se stávají zaměstnanci školy , v níž učili. V roce 2002 zahájil Městský úřad Bystré rekonstrukci školní jídelny, bylo instalováno nové vybavení školní kuchyně odpovídající schváleným zákonům. V rámci doplňkové činnosti (vedlejší hospodářské činnosti) vaří školní jídelna obědy pro strávníky z řad bysterské veřejnosti. Pokračuje přístavba prvního a druhého podlaží školní jídelny se záměrem umístit zdeodborné učebny 2. stupně školy ( jazykové učebny, učebna informatiky, učebna výtvarné výchovy, v dalším podlaží se plánuje učebna biologie a chemie, učebna fyziky, cvičná kuchyň a kabinety ). V roce 2002 byly za finanční podpory Státního fondu životního prostředí instalovány na pavilon školy dva fotovoltaické panely, demonstrační pomůcka pro využití sluneční energie.

Doufejme, že po rekonstrukci a přístavbě školní jídelny bude v nejbližších příštích letech pokračováno v generální rekonstrukci hlavní školní budovy, jejíž 110. výročí jsme si v roce 2014 připomněli.

Změny ve školství pokračují, také naše škola je v neustálém pohybu a očekávání nového. Přejeme naší škole, aby všechny změny byly jen k jejímu prospěchu a rozkvětu.

Přehled ředitelů školy
Josef Vojtěch Kryšpín
1868 - 1903
Václav Batík, Ing. 1903 - 1921
Jan Gabriel 1921 - 1928
Václav Tägl 1928 - 1934
František Saska 1940 - 1941
Josef Vorlíček 1941 - 1962
Milan Pazlar 1962 - 1963
Jaroslav Veselý 1963 - 1970
Marie Jílková od 16.3. 1970 - do 31.7. 1986
Bořivoj Dufek od 1.8. 1986 - do 31.1. 1990
Zdeněk Mrkos, PaedDr. od 1.2. 1990 -